برای وارد کردن کد های زیر باید هم زمان دکمه های [CTRL] + [SHIFT] + [C]  را فشاردهید تا رمزگیر فعال شود

 عمل کرد

 کد

 Add $1000

 Kaching

 Add $50.000

 Motherlode

  Debug Mode

 testingCheatsEnabled true

 Show FPS

 fps on

 Returns Sim to Safe, Neutral State

resetSim [first name] [last name]

 Put Visuals in Slow Motion (#=0 thru 8)

 #slowMotionViz

 Use Before Going to CAS

 unlockOutfits on

 Add or Subtract Money from Family

familyfunds [family name] #