رمز بازی:Call of Duty 2
Cheat code:                                                                Result:
god                                                                God Mode
give all                       All Weapons, Ammo, Health, Armor
give ammo                                                           Refill Ammo
noclip                                                   No Clipping Mode
ufo                                                              Flight Mode
notarget                                                  Toggle Enemy AI
jumptonode                                                Teleport to Node
map [name]                                          Jump to Map (See List)
/seta [name]                                Mission Set Select (See List)

در بازی کلید ~ را بزنید و کد ها را بنویسید.

کد تقلبی بازی مکس پین 2

کد

عملکرد

clear

پاک کردن نوشته‌های کنسول

clr

پاک کردن نوشته‌های کنسول

coder

نسوز+همه‌اسلحه‌هاومهمات+سلامتی

god

حالت نسوز

mortal

از بین بردن حالت نسوز

getallweapons

همه‌ی اسلحه‌ها

quit

خارج شدن از بازی

showfps

نشان دادن سرعت fps

showextendedfps

نشان دادن سرعت تمدیدشده‌یfps

getberetta

beretta با ۱۰۰۰ خشاب

getcoltcommando

colt با ۱۰۰۰ خشاب

getdeserteagle

desert eagle با ۱۰۰۰ خشاب

getdragunov

dragunov با ۱۰۰۰ خشاب

gethealth

۱۰۰۰ سلامتی

getingram

Ingram با ۱۰۰۰ خشاب

getkalashnikov

Kalashnikov با ۱۰۰۰ خشاب

getmolotov

Molotove با ۱۰۰۰ خشاب

getmp5

Mp5 با ۱۰۰۰ خشاب

getpainkillers

۱۰۰۰ Painkiller

jump10

پرش ۱۰ متری

jump20

پرش ۲۰ متری

jump30

پرش ۳۰ متری

منبع:www.khafangame.mihanblog.com