برای واردکردن کد زیر باید در هنگام بازی دکمه های [Shift]+[~] را با هم همزمان فشار دهید
و"devmapall" را در آن وارد کنید شما حالا میتوانید کدهای زیر را
وارد کنید
 نسوز کننده
 god
 بدون حالت
 noclip
 دشمنان را نادیده بگیرید
 notarget
 پناهگاه خود
 kill
 تمام اسلحه ها و زره
 give all
 تمام خون
 give health
 تمام زره
 give armor
 تمام مهمات
 give ammo
 کشته شدن همه
 npc kill all
 نمایش لیست
 shaderlist
 حالت مرده
 undying