کدتقلب بازی سام ماجراجو

رمز این بازی به شرح زیر میباشد:

کلید ~ را در هنگام اجرای بازی بزنید تا پنجره‌ی console باز شود.سپس یکی از رمزهای زیر را در آنجا وارد کنید.

 کد

عملکرد

 please giveall

همه‌ی اسلحه‌ها 

 please fly

 پرواز کردن

 please refresh

خون کامل پر میشود

 please god

 نسوز شونده

 please invisible

نامرئی کننده

 please ghost

بدون کلیپ

 please killall

همه‌ی دشمنان از بین میروند

 please open

همه‌ی درها باز میشوند