باکدهای ما تقلب کنید بدون آن که معلم بفهمد
کدتقلب بازی شاهزاده ایرانی

باز شدن Cheats: بازی را با خط فرمان YIPPEEYAHOO شروع کرده و سپس کدهای زیر را در بازی وارد کنید.
Shift + T افزایش انرژی
+ افزایش زمان
K نابودی دشمنان
F3 دیدن و ندیدن بازیکن
R بازگشت از مرگ
F6 حاکمیت
F1 دیدن موقعیت
Shift + B دیدن فقط بازیکن
Shift + W دیدن شماره اتاق و پرش به چپ
Shift + R پرش به راست
Alt + N رد کردن مرحله
Shift + K کاهش انرژی
- کاهش زمان
Shift + I وارونه

در خواست کد تقلب جنگهای صلیبی۱


      برای ساکر۴

غذای بینهایت:W

گوشت:A

سیب:S

گرز:L

خفتان:X

شمشیر:Z

سپر:C

پول:V

نیزه:J

کمان:G

کمان صلیبی:H

پنیر:P

گندم:I

سنگ:T

چوب:E